HOME FITS CABLE INTRANET KOREAN ENGLISH JAPANESE MONGOLIA
> Customer Service > 신제품 / 신규인증 안내
제목 UL Style 3173 외 8건 신규 취득 건 안내
작성자 기성전선 등록일 2017-10-23 조회수 744
파 일


기성전선은 UL 3173 외 8건에 대하여 신규 취득을 아래와 같이 알려드립니다.
 
                                            ***** 내    용 *****
 
1. UL Style 신규 추가 건 : 3173, 3266, 3271, 3275, 3289, 3343, 3385, 3386, 3415
다음글 TFR-CV 단심모델 안전인증 취득안내
이전글 UL 3321 / 3398 인증 취득 안내